Aktualizácia vyhlášok ÚVZ

 23.12.2021

Aktualizácia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR

 1. Zmena definície režimu OP

Vo vyhláškach k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa mení definícia osoby v režime OP. Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Novely vyhlášok nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_311.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_310.pdf

Medzi osoby v režime OP zaraďujeme po novom aj osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa:

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok
 • negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Odborné usmernenie MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti COVID-19 nájdete tu: https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

Po novom je teda režim OP nasledovný:

Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 vyhlášky
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >