SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby

 19.10.2023

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby v súlade s § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie právnickej osoby. Ide najmä o následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné).

 

Kedy podať žiadosť o dotáciu?

 

Žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomocije možné predkladať v priebehu celého roka.

V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 15 000 eur .

 

Zásady, princípy, podmienky a účel poskytovania dotácie

 

Ministerstvo posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, schvaľuje poskytnutie tejto dotácie, účel dotácie a jej sumu. Znamená to, že žiadateľovi nemusí byť poskytnutá dotácia v sume, ktorú on požaduje. Opodstatnenosť a účel žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 posúdi komisia zriadená ministerstvom. Ministerstvo na svojej stránke zverejňuje zoznam schválených a neschválených žiadostí spolu s odôvodnením.

Kritéria formálneho hodnotenia sú zverejnené na webovej stránke ministerstva:

 

Kedy je možné dotáciu poskytnúť?

 

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa zákona č. 544/2010 § 2 písm. a) až l) (okrem písm. i).

 

 

 

Dotáciu nie je možné poskytnúť ak:

 

  • má žiadateľ dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu, okresnému súdu alebo iný záväzok voči štátnemu rozpočtu,
  • žiadateľ nezúčtoval v predchádzajúcom období poskytnutú dotáciu,
  • dotáciu na podporu humanitárnej pomoci nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.

 

Ako požiadať o dotáciu?

 

Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby sa podáva na predpísanom tlačive.

 

 

 

K žiadosti je potrebné doložiť aj povinné prílohy, ktorými sú:

 

 

 

 

Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti a vyhlásenia je potrebné zaslať poštou na adresu:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

 

Ako a kedy poslať zúčtovanie poskytnutej dotácie?

 

Zúčtovanie sa podáva do 31.1.nasledujúceho rozpočtového roka (tzn. za dotáciu poskytnutú v roku 2023 sa podáva zúčtovanie najneskôr do 31.1.2024). Všetky potrebné informácie k zúčtovaniu poskytnutej dotácie sú uvedené v Zmluve o poskytnutí dotácie.

 

Upozornenie

 

Dotácie, ako finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sú účelovo určené a časovo viazané a ich použitie podlieha kontrole podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Často kladené otázky:

 


Zoznam aktualít: