Kompostovanie odpadu - prehlásenie

 09.10.2020

Vážený obačania, v prílohe je tlačivo k prehláseniu o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O danej problematike ste boli informovaní posledným výtlačkom občasníka Jankovce. Malo byť aj verejné zhromaždenie občanov obce, aby aj k danej téme bolo možné vám odpovedať na prípadné otázky, ale vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti s Covid - 19 bolo zrušené.

Podpísaním uvedeného prehlásenia sa zároveň každý hlási k zámeru s nakladaním odpadu v obci, keďže spôsob likvidácie takéhoto odpadu mal by byť v súlade so životným prostredím a  teda:

1) uvedený spôsob nevyžaduje žiadne umelé materiály a ani energiu na ich výrobu a na likvidáciu odpadu, t.j. nevyžaduje využívanie dopravy a tvorbu emisií, výrobu špeciálnych vreciek a nádob

2) predídeme vzniku odpadu najlacnejším a najzmysluplnejším spôsobom, bez tvorby sekundárneho odpadu z nádob a emisií

3) dodržíme platnú legislatívu o odpadoch v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom

4) eliminujeme nezákonné spaľovanie odpadu a tvorbu čiernych skládok,

5) vytvoríme kvalitné hnojivo, ktoré vráti bioodpad späť do života u nás doma, nie jeho prevážaním autami, ktoré produkijú ďalšie emisie

Uvedený systém je nielen šetrný k životnému prostrediu, ale v našej obci by predstavoval minimálne dvoj až trojnásobné zvýšenie popatku za komunálny odpad, čo aj s vyššie uvedeným absolútne nedáva zmysel, najmä ak je všeobecne známe, že aj zložka kuchynského odpadu, ktorá sa dá využiť ako potrava pre domáce zvieratá, je v našej obci takýmto spôsobom aj likvidovaná či už priamo doma, ale využitím u príbuzného alebo suseda.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >