SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Postup a náležitosti pre uplatnenie jednorazovej finančnej výpomoci - fyzická osoba

 19.10.2023

Postup a náležitosti pre uplatnenie jednorazovej finančnej výpomoci podľa § 28a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

 

1. Fyzická osoba

Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Fyzická osoba (žiadateľ) predloží obci, na ktorej území sa obydlie nachádza písomnú žiadosť spoločne s prílohou do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie, podľa vzoru v prílohe.

 

2. Obec

Obec na základe žiadosti od žiadateľa posúdi v súčinnosti s:

 1. okresným úradom rozsah poškodenia obydlia žiadateľa,
 2. úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je:

 1. v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
 2. osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
 3. osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
 4. osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

PRE POSKYTNUTIE VÝPOMOCI ŽIADATEĽOVI JE POTREBNÉ, ABY TÁTO SPĹŇALA ASPOŇ JEDNU Z UVEDENÝCH PODMIENOK SOCIÁLNEJ SITUÁCIE ŽIADATEĽA.

Obec predloží zoznam žiadostí príslušnému okresnému úradu, podľa vzoru uvedeného v tabuľke č. 1. Zoznam obsahuje najmä:

 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
 2. popis rozsahu poškodenia obydlia žiadateľa,
 3. popis sociálnej situácie žiadateľa.

Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti zoznam osôb s údajmi (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu), ktorým bola poskytnutá výpomoc.

 

 

 

Tab. č. 1

P. č.

Obec

Meno a priezvisko poškodeného

Adresa trvalého pobytu

Rozsah poškodenia v eur. (odhadovaný)

Popis sociálnej situácie žiadateľa

obydlie

zariadenie obydlia

1.

Dolná Ves

Igor Novák

Horná ul. č. 5, 960 01 Dolná Ves

200,00

400,00

§ 28a písm. c)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Okresný úrad

Okresný úrad overí rozsah poškodenia a vypracuje zoznam žiadostí podľa tabuľky č. 2, na základe podkladov predložených od obcí v jeho územnom obvode, ktorý predloží spoločne so svojím stanoviskom sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Drieňová 22, Bratislava).

Tab. č. 2

P. č.

Obec

Meno a priezvisko poškodeného

Adresa trvalého pobytu

Rozsah poškodenia v eur. (odhadovaný)

Popis sociálnej situácie žiadateľa

Uznané po overení

obydlie

zariadenie obydlia

1.

Dolná Ves

Igor Novák

Horná ul. č. 5, 960 01 Dolná Ves

200,00

400,00

§ 28a písm. c)

300,00

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom sekcie krízového riadenia vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde Slovenskej republiky.

 

Všeobecné informácie:

 • na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok,
 • výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu,
 • výpomoc vypláca obec z finančných prostriedkov vyčlenených vládou Slovenskej republiky z rozpočtovej rezervy vlády prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Právne normy, vykonávacie predpisy, interné predpisy používané pri riešení problematiky v oblasti záchranných prác:

 1. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
 3. Zákon Slovenskej republiky č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 4. Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uplatňovaní náhrady skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (uverejnené v čiastke 5/XXVI/5 operatívnych pokynov pre OÚ, č. p. IZCO-48-44/2012 zo 17. decembra 2012)

 

 

 

 

Adresa obce/mesta

(uvedie sa obec/mesto na ktorej území sa obydlie nachádza)

 

 

Vec:

Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc.

Dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) bytom, (presná adresa trvalého pobytu) týmto žiadam o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci v zmysle § 28a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva, vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku mimoriadnej udalosti – (uviesť konkrétne o akú mimoriadnu udalosť v danom prípade išlo – napr. veternej smršte, povodne a pod.) zo dňa (dátum), došlo k poškodeniu (alebo zničeniu) rodinného domu/bytu/iného obydlia vrátane jeho zariadenia, ktoré som užíval v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

Rozsah poškodenia rodinného domu/bytu/iného obydlia a poškodenia zariadenia: (uviesť stručný opis poškodenia)

Odhadovaná výška poškodenia rodinného domu/bytu/iného obydlia: (uviesť odhadovanú sumu v EUR)

Odhadovaná výška poškodenia zariadenia: (uviesť odhadovanú sumu v EUR)

Zároveň týmto potvrdzujem, že spĺňam podľa § 28a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva podmienku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a som:  

  1. osoba v hmotnej núdzi a poberám dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
  2. osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  3. osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
  4. osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

(žiadateľ označí podmienku, ktorú spĺňa)

Mimoriadna situácia bola vyhlásená (dátum a čas vyhlásenia) a odvolaná (dátum a čas odvolania). 

 

                                                                                                          (podpis žiadateľa)


Zoznam aktualít: