Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadanie obecného zastúpiteľstva

 26.08.2020

Starosta obce Jankovce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle §12 ods. 1)  a  §13, ods. 4a) ohto zákona zvoláva dňa  28.08.2020 o 19:00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Miesto konania:  zasadačka OcÚ

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie.
 4. Schválenie programu zasadnutia.
 5. Prerokovanie:

       -    výsledku finančnej kontroly č. 5/2020  vykonanej  kontrolórkou obce

 1. Schválenie
  • úpravy rozpočtu obce na rok 2020
 2. Informácia starostu obce o aktuálnej situácii v obci
 3. Diskusia
 4. Schválenie návrhu na uznesenie
 5. Záver


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >