Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastúpiteľstva

 25.11.2020

Starosta obce Jankovce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle §12 ods. 1)  a  §13, ods. 4a)  tohto zákona zvoláva dňa

28.11.2020 o 17:00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Miesto konania:  zasadačka OcÚ

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie.
 4. Schválenie programu zasadnutia.
 5. Informácia o výsledkoch finančnej kontroly č. 6/2020, 7/2020 a 8/2020,  prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2021.
 6. Informácia o hospodárení obce za roky 2018-2019 a očakávanej skutočnosti na rok 2020 a úprava rozpočtu obce pre rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 6/2020.
 7. Oboznámenie sa s odborným stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Jankovce k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 8. Uznesenie sa na znení VZN 1/2020 o organizácii miestneho referenda a VZN č. 2/2020                    o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.
 9. Prerokovanie návrhu kúpno – predajnej zmluvy k parcele C91.
 10. Prerokovanie a schválenie prenájmu pozemku pre monitorovací vrt za účelok sledovania znečistenia v podzemných vodách.
 11. Diskusia
 12. Schválenie návrhu na uznesenie
 13. Záver

Poslancov OZ prosím o včasnú účasť.

                                                                                 Jaroslav Vasiľ

                                                                                  starosta obce


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 >