Pozvánka na zasadnutie Obecného zastúpiteľstva

 13.03.2023

Hlavmou témou zasadntia bude hľadanie riešenia, ako pokračovať v obci pri súčasnom stave vecí, keďže hrozí vyradenie Materskej školy zo siete škôl z dôvodu nedostatku detí a to aj v kontexte cien energií, pri súčasnej potrebe nejakého rozvoja obce ( hlavne stav cesty na novej ulici a havarijný stav mosta pre školou), ale aj systém udržiavania poriadku na verejných priestranstvách.  

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie.
 4. Schválenie programu zasadnutia.
 5. Oboznámenie sa s

 - s ročnou správou o výsledkoch finančnej kontroly za rok 2022 v obci Jankovce

 -  výsledkom finančnej kontroly 1/2023 a č.2/2023 vykonaných kontrolórkou obce Jankovce

 1. Informácia starostu obce k aktuálnej situácii v obci
 2. Diskusia, rôzne.
 3.  Schválenie návrhu na uznesenie
 4. Záver


  Zoznam aktualít:

  1 2 3 4 5 >