Pozvánka na zasadnutie Obecného zastúpiteľstva

 17.05.2023

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia a prečítanie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie.
 4. Schválenie programu zasadnutia.
 5. Prerokovanie:

       -    výsledku finančnej kontroly č. 3/2023 a 4/2023 vykonaných kontrolórkou obce

 • výročnej správy o hospodárení obce Jankovce za rok 2022
 • odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Jankovce za rok 2022
 1. Schválenie
  • záverečného účtu obce Jankovce  za rok 2022
  • celoročného hospodárenia obce za rok 2022
  • zaúčtovania účtovného výsledku hospodárenia za rok 2022
  • návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jankovce na 2.polrok 2022
 2. Informácia starostu obce k problematike rozvoja obce a života v obci
 3. Diskusia
 4. Schválenie úpravy rozpočtu obce pre rok 2023
 5. Schválenie návrhu na uznesenie
 6. Záver


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >