Ustanovujúce zasadnutie obecného zastúpiteľstva

 10.11.2022

                              

                  Starosta obce Jankovce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle §12 ods. 1 písm. tohto zákona zvoláva dňa

18.11.2022 (piatok)  o 18:00 hod.

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Miesto konania:  zasadačka OcÚ

Program zasadnutia:

1.  Otvorenie zasadnutia, prečítanie programu zasadnutia.

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení      novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

6.  Príhovor novozvoleného starostu.

7.  Schválenie  programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8.  Voľba návrhovej, mandátovej  a volebnej komisie.

9.  Poverenie zástupcu starostu obce.

10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ.

11. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zriadenie ďalších obecných komisií, voľba predsedov a členov komisií .

12. Určenie platu starostu obce.

13. Určenie osôb, ktoré majú právo podpisového vzoru pre nakladanie s finančnými prostriedkami obce.

14. Diskusia, informácia starostu o situácii v obci

15. Prerokovanie a schválenie  návrhu na uznesenie Obecného zastupiteľstva.

16. Záver.

Prosím o včasnú účasť.

                                                                                                             Jaroslav Vasiľ, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >