SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Jednorazová finančná výpomoc osobám zasiahnutých zemetrasením

 12.06.2024

POZOR! Tak ako bolo avízované, došlo k upresneniu podávania žiadosti.

Pod článkom je - zmena tlačiva žiadosti ( nové zverejnené 18.06.2024) - zmena času vyhlásenia mimoriadnej situácie - pre obec Jankovce sa používa čas vyhlásenia prednostkou Okresného úradu v Humennom, zmeny sú aj v prílohach a je potrebné aj čestné vyhlásenie.

 

Jednorazová finančná výpomoc osobám zasiahnutých zemetrasením

V súvislosti so zemetrasením z dňa 09.10.2023 upozorňujeme občanov, že na základe      § 28a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, môže fyzická osoba  požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) , ktorú možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Prílohou žiadosti sú údaje           potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu. Žiadosť spolu s prílohou sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.


Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

  1. v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,
  2. osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  3. osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,
  4. osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Žiadosť spolu s prílohami sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza do 7. júla 2024.

Sociálnu situácia  žiadateľa sa bude posudzovať v súčinnosti s okresným úradom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výpomoc sa poskytuje zo štátneho rozpočtu a schvaľuje ju vláda SR.
V súvislosti s tým Obec Jankovce upozorňuje, že Sekcia krízového riadenia  MV SR  pripravuje usmernenie k spôsobu vyhodnocovania a poskytovania jednorazovej finančnej výpomoci po zemetrasení  v zmysle §28 zákona 42/1994 o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov,  t.j. inak povedané, ak niekto už dostal výpomoc od štátu, bude to zohľadňované pri posudzovaní žiadosti. ( Podľa predbežných informácií ide napr. o štátnu pomoc v súvislosti s mimoriadnou výzvou č. 5 programu Obnov dom, ... a ďalšie vybrané výpomoci, ktoré fyzická osoba už dostala ako výpomoc od štátu  pri poskytovaní pomoci občanom postihnutých zemetrasením. )


Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.
 

Tlačivo žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc je v prílohe, vrátane vzoru a je dostupné aj na obecnom úrade.


Zoznam aktualít: