Zverejnenie elektronickej ( emailovej) adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou.

 11.11.2022

Zverejnenie  elektronickej ( emailovej) adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou.

(ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia)

Žiadosť o doručovanie žiadosti o voľbu poštou je potrebné doručiť :

-v elektronickej forme na adresu:     obecjankovce@gmail.com

- v listinnej podobe na adresu:         Obec Jankovce, 067 24 Jankovce 74

.

.

.

.

Krátka informácia pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

Volič môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu), v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >